Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Administracinės procedūros vykdymas

Spausdinti

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie LRTK veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

Pranešimas – asmens rašytinis kreipimasis į LRTK, kuriame nurodoma, kad LRTK veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais arba kito asmens veiksmais ar neveikimu yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

Skundai nagrinėjami ir sprendimai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo III skirsnyje nustatyta administracinės procedūros vykdymo tvarka.

Asmenų prašymai, skundai ir pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į LRTK, atsiuntus paštu arba elektroniniais ryšiais). Asmenų prašymai gali būti pateikiami ir žodžiu (elektroninių ryšių priemonėmis ar tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į LRTK), o asmenų skundai taip pat gali būti pateikiami LRTK interneto svetainės www.rtk.lt skyriuje „ Prašymai ir skundai“ užpildžius pateiktą elektroninę formą.

Asmenų prašymai, skundai ir pranešimai, išskyrus asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar LRTK interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų užregistravimo (su visais papildomais dokumentais ir informacija) LRTK arba per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos gavimo LRTK (kai prašymui, skundui, pranešimui išnagrinėti reikia kreiptis į kitus subjektus dėl dokumentų ir informacijos gavimo), jei Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas ar jo pagrindu priimti teisės aktai nenustato kitaip.

Jeigu prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimas susijęs su LRTK posėdžio sušaukimu, faktinių duomenų patikrinimo organizavimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis ar yra kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo, skundo ar pranešimo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo LRTK, LRTK pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus nustatytą terminą, LRTK nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01